ALGEMENE VOORWAARDEN

1.- Wie we zijn

WANABESAFE is de handelsnaam van het bedrijf  WANASLEEP, S.L. De huidige Algemene Voorwaarden regelen de toegang tot en het gebruik van de website www.wanabesafe.com (vanaf nu de Website) eigendom van  WANASLEEP, S.L. (vanaf nu  WANABESAFE),met Tax ID Number B01690429 en corporate offices op Avenida del  Albir  35 bajo, 03581  Alfaz  del pi (Alicante), evenals de diensten en producten die  WANABESAFE  op haar website aanbiedt.

WANABESAFE biedt deze website aan onder voorbehoud van de huidige Algemene Voorwaarden. Door de website te bezoeken of de diensten of applicaties van de Website te gebruiken, accepteert de gebruiker deze Algemene Voorwaarden.

Toegang tot de website vereist niet dat gebruikers zich registreren. Om een van de door WANABESAFE aangeboden diensten te contracteren, moet de Gebruiker zich echter registreren en deze voorwaarden accepteren voordat de betaling wordt afgerond.

Via de website biedt WANABESAFE  gebruikers koffiegezichtsmaskers, filters, sterilisatoren en zuiveraars van het merk  WANABESAFE..

De huidige algemene voorwaarden van WANABESAFE hieronder beschrijven de rechten en verplichtingen van WANABESAFE  en de Gebruikers in het kader van de Website. Dit zijn de enige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Website (onverminderd het feit dat er voor bepaalde diensten bijzondere voorwaarden kunnen bestaan) en het plaatsen van bestellingen via de Website en het vervangen van andere voorwaarden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen  WANABESAFE  en de Gebruiker.

2.- Gebruikersgegevens.

Om producten te kopen die via de website worden aangeboden, moet de Gebruiker zich registreren via het registratieformulier dat beschikbaar is op de website.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens en informatie en voor het beperken van de toegang tot zijn/haar computer en wachtwoorden om mogelijk ongeoorloofd gebruik te voorkomen.

In het geval dat de Gebruiker reden heeft om aan te nemen dat zijn/haar gegevens aan een derde zijn bekend gemaakt, of als deze op ongeoorloofde wijze zijn gebruikt of waarschijnlijk zo zijn, moet hij/zij WANABESAFE onmiddellijk op de hoogte stellen van deze situatie.

De Gebruiker moet controleren of zijn/haar gegevens correct en volledig zijn en Wanabesafe informeren wanneer er een wijziging en/of wijziging is in de informatie die tijdens het aankoopproces wordt verstrekt.

3.- Orders en verkoopvoorwaarden.

De diensten en producten die via de WANABESAFE Website worden aangeboden zijn bedoeld voor de aankoop door de gebruikers van Coffee Face Masks, filters, UV Sterilizers en Purifiers van het merk  WANABESAFE..

Om een bestelling van WANABESAFE te kunnen contracteren, moet de Gebruiker 18 jaar of ouder zijn.

Om een bestelling via de Website te plaatsen, moet de Gebruiker een reeks gegevens verstrekken voorafgaand aan het contracteren, via het aankoopformulier, en die nodig zal zijn om zijn/haar aankooporder te beheren.

4.- Prijs, betaalmethode en kortingscodes.

Zodra de gegevens op het formulier zijn ingevuld, moet de Gebruiker overgaan tot het betalen van de bestelling via de betaalmiddelen die op de website zijn vermeld.

Nadat de betaling is gedaan, ontvangt de Gebruiker een e-mail met een orderbevestiging, met een overzicht van de gekochte artikelen, de gevraagde verzendmethode en het leveringsadres.

Als zich op het moment van betaling een incident voordoet dat betaling voorkomt, ontvangt de Gebruiker een automatisch betalingsfoutbericht en wordt zijn/haar bestelling pas verwerkt nadat het betalingsproces is voltooid.

Prijzen voor diensten worden uitgedrukt in euro’s (€), inclusief belastingen en verzendkosten en verzendkosten, waarvan het bedrag zal worden vermeld op het moment van de definitieve bevestiging van elke bestelling.

Alle getoonde prijzen zijn definitieve prijzen, met inbegrip van btw, onverminderd het feit dat de gebruiker altijd gedetailleerde informatie over de prijs van het product zal hebben.

WANABESAFE kan periodiek kortingscodes aanbieden aan haar Gebruikers. Dergelijke kortingen mogen alleen worden toegepast in overeenstemming met de instructies die  WANABESAFE voor elke code heeft opgegeven, en in ieder geval mogen gebruikers slechts één code per bestelling gebruiken.

Het gebruik van kortingscodes is niet compatibel met bepaalde promotionele acties en collecties.

5.- Informatie over de producten en diensten van WANABESAFE.

Gegevens op de website in elke beschrijving van de producten en diensten, in hun foto’s, grafische of iconografische voorstellingen of video’s, evenals commerciële namen, merken of onderscheidende tekens van welke aard dan ook, hebben slechts een informatieve functie. Daarom wijst WANABESAFE  elke verantwoordelijkheid af voor het verschijnen van fouten in dergelijke informatie, hoewel zij zich ertoe verbinden alle maatregelen te nemen die binnen hun bevoegdheid liggen om dergelijke fouten of omissies zo snel mogelijk te corrigeren nadat zij daarvan op de hoogte zijn gesteld.

6.- Informatie over verzending.

De transportkosten zijn niet inbegrepen in de prijs die op de shop page staan vermeld. Alle details over de leveringsvoorwaarden en -tijden zijn beschikbaar op de website tijdens het afrekenproces. De klant begrijpt dat deze periode en de termijnen die op de website kunnen worden vermeld, vrijblijvend zijn en dat deze kunnen verschillen naar gelang van de omstandigheden en de plaats om te worden geleverd. Hun vermelding vormt op geen enkele wijze een verbintenis van WANABESAFE, die niet aansprakelijk kan worden gesteld in geval van langere levertijden, mits de wettelijke termijn in acht wordt genomen.

Door te bestellen verbindt de klant zich ertoe alle huidige en toekomstige belastingen, rechten, belastingen en andere kosten te betalen die verschuldigd zijn in verband met de levering van de bestelde producten. WANABESAFE  kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Levering gebeurt volgens de voorwaarden en door de vervoerders die op de website staan vermeld.

Elk risico op verlies of schade aan de producten die op de website worden besteld, gaat naar de klant zodra hij de producten heeft ontvangen, en als de door hem aangewezen klant of een derde, die niet de vervoerder is, deze producten daadwerkelijk heeft ontvangen.

De transportprijzen vermeld op de website zijn alleen geldig op de besteldatum. WANABESAFE  behoudt zich het recht voor om ze te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

7.- Teruggave van defect product en recht van annulering.

7.1 Retourneert als gevolg van fabricagefouten.

De consument en de gebruiker kunnen kosteloos terugkeren naar WANABESAFE, elk product dat defect is of niet voldoet aan de beschrijving die is gemaakt gedurende twee (2) jaar na de datum waarop het product is ontvangen. Gezien de aard van de gekochte producten hebben de consument en de gebruiker een periode van twee (2) maanden vanaf het moment dat hij/zij zich bewust werd van het defect van het product om het via het  contactkanaal dat voor dit doel is ingeschakeld, aan WANABESAFE  te communiceren, met vermelding van het defecte product of de producten, het toevoegen van foto’s en ander bewijsmateriaal dat de gebreken of het gebrek aan overeenstemming van de producten aantoont, alsmede een gedetailleerde lijst van de geconstateerde gebreken, de aankooporder en alle andere aanvullende documentatie die de identificatie van de door de consument en gebruiker verrichte aankoop verstrekt.

Zodra WANABESAFE  mededeling van de consument en de gebruiker heeft ontvangen en het incident via zijn kwaliteitsafdeling heeft geanalyseerd, zal hij/zij zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd of de teruggave van het product passend wordt geacht, rekening houdend met de aard van het product of de aard van het vermeende gebrek aan overeenstemming of defect. Als een retour naar behoren wordt beschouwd, zal WANABESAFE  aan de consument en de gebruiker aangeven hoe het defecte product naar zijn winkels kan worden verzonden. Het magazijnadres is als volgt:

Vonckstraat 39, 2270 Herenthout, België

WANABESAFE is echter in geen geval verantwoordelijk voor producten die door de consument en de gebruiker worden geretourneerd zonder het hierboven beschreven proces te hebben uitgevoerd.

Elk terug te geven product moet ongebruikt zijn of, in het geval dat het defect na normaal en dagelijks gebruik wordt aangetroffen, in de best mogelijke staat, en moet worden geretourneerd samen met alle etiketten, verpakkingen en – indien van toepassing- documentatie en originele accessoire-elementen die oorspronkelijk bij het zijn geweest. Indien de consument en de gebruiker niet op deze wijze te werk gaan, zullen WANABESAFE  en met name de kwaliteitsdienst het incident objectief moeten beoordelen door te bepalen of het product defect is, rekening houdend met de aard en de aard van het vermeende gebrek aan overeenstemming of defect.

WANABESAFE informeert de consument en de gebruiker dat, gezien de kenmerken van de producten, reparaties meestal niet kunnen worden uitgevoerd omdat deze onevenredig zouden zijn. Indien de kenmerken van het specifieke product en het defect kunnen worden gerepareerd, worden de consument en de gebruiker uitdrukkelijk op de hoogte gebracht van deze omstandigheid, waardoor hij/zij de mogelijkheid heeft om te kiezen tussen vervanging of reparatie.

In overeenstemming met het bovenstaande kunnen de consument en de gebruiker het defecte product vervangen door een ander van identieke kenmerken, zonder dat er bijkomende kosten worden gemaakt bij het vervangen van het product. Indien het defecte product niet kan worden vervangen door een ander product met identieke kenmerken, krijgt de consument de mogelijkheid om een nieuw, vergelijkbaar model te kiezen.

De levering van het product met identieke kenmerken of het door de consument en gebruiker gekozen nieuwe model, naar gelang van het geval, zal plaatsvinden binnen drie (3) tot vijf (5) werkdagen vanaf de datum waarop WANABESAFE  aan de consument en de gebruiker de vervanging van het defecte product of de levering van het nieuwe model zal bevestigen.

Indien de reparatie van het product niet kan worden uitgevoerd en de vervanging van het product niet in overeenstemming is met de overeenkomst, kunnen de consument en de gebruiker ervoor kiezen het contract te beëindigen.

WANABESAFE informeert consumenten en gebruikers dat de termijn voor de terugbetaling van de betaalde bedragen afhangt van de betalingsmethode die de consument en gebruiker bij de aankoop van het product hebben gebruikt:

 • Als de consument en de gebruiker met een creditcard/betaalkaart heeft betaald, zal WANABESAFE het betaalde bedrag terugbetalen binnen veertien (14) kalenderdagen nadat de consument en gebruiker hebben besloten het contract te beëindigen.
 • Als de consument en gebruiker door PayPal heeft betaald, zal WANABESAFE het betaalde bedrag terugbetalen binnen vierentwintig (24)-achtenveertig (48) kantooruren nadat de consument en de gebruiker hebben besloten het contract te beëindigen.

7.2 Recht van annulering.

De consument en gebruiker hebben het recht om zijn bestelling op afstand te annuleren zonder opgave van reden, gedurende een periode van veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van het product. De consument en de gebruiker kunnen de volledige bestelling verzenden of, indien hij/zij dat wil, een van de producten verzenden die deel uitmaken van de totale bestelling en, allemaal zonder boete en zonder de redenen aan te geven.

De consument en de gebruiker dragen de directe kosten van de terugkeer naar WANABESAFE, ongeacht of hij/zij de volledige bestelling retourneert of besluit slechts enkele van de producten in de bestelling terug te sturen.

Neem contact op met WANABESAFE  via de volgende URL  https://www.wanabesafe.com/contact. Na ontvangst van deze mededeling geeft WANABESAFE  u de beste manier aan om de bestelling naar hun kantoren of magazijnen te sturen.

De consument en de gebruiker moeten het product naar de volgende kantoren/magazijnen van WANABESAFE sturen:

Vonckstraat 39, 2270 Herenthout, België

WANABESAFE is niet verantwoordelijk voor het koeriersbedrijf dat de consument en gebruiker contracten voor de terugkeer van de bestelling. In die zin beveelt WANABESAFE  de consument en de gebruiker aan om van het koeriersbedrijf te verlangen dat het een leveringsbewijs levert zodra de koerier het product heeft gedeponeerd op de kantoren van  WANABESAFE, zodat de consument en gebruiker het bewijs hebben dat het product correct aan  WANABESAFE is geleverd.

WANABESAFE is niet verantwoordelijk voor het adres waar de consument en gebruiker de retourorder verzenden als dit adres anders is dan het aangegeven adres. WANABESAFE  kan de consument en gebruiker vragen om een dergelijk leveringsbewijs ter verificatie te sturen.

De kosten voor de retourzending van de bestelling (bijvoorbeeld verzendkosten via koeriersbedrijven) worden rechtstreeks door de consument en gebruiker afgehandeld.

Het product moet in perfecte staat zijn en met alle etiketten, verpakkingen en – indien van toepassing – documentatie en originele accessoire-elementen die daarbij zijn gekomen. Als de consument en de gebruiker niet op deze manier te werk gaan of als het product schade heeft geleden, aanvaardt de consument en de gebruiker dat het product een afschrijving kan ondergaan of dat WANABESAFE  de uitoefening van het annuleringsrecht door de consument en gebruiker kan weigeren.

Zodra WANABESAFE  controleert of de bestelling in optimale staat is, zal WANABESAFE  overgaan tot terugbetaling van het totale bedrag dat door de consument en gebruiker wordt betaald.

Als de consument en de gebruiker besluiten de bestelling volledig terug te sturen, zal WANABESAFE  de consument en gebruiker de totaliteit terugbetalen van de door hem/haar betaalde bedragen (inclusief verzendkosten in verband met de levering van  WANABESAFE  aan de consument en gebruiker).

Als de consument en de gebruiker slechts één of een deel van de producten die deel uitmaakten van een bestelling willen retourneren, kan WANABESAFE  de verzendkosten die de consument en gebruiker voor de gehele bestelling heeft betaald, niet terugbetalen.

WANABESAFE informeert consumenten en gebruikers dat de termijn voor de terugbetaling van de betaalde bedragen afhangt van de betalingsmethode die de consument en gebruiker bij de aankoop van het product zouden hebben gebruikt:

 • Als de consument en de gebruiker met een creditcard/betaalkaart heeft betaald, zal WANABESAFE het betaalde bedrag terugbetalen binnen veertien (14) kalenderdagen nadat de consument en gebruiker hebben besloten het contract te beëindigen.
 • Als de consument en gebruiker door PayPal heeft betaald, zal WANABESAFE het betaalde bedrag terugbetalen binnen vierentwintig (24)-achtenveertig (48) kantooruren nadat de consument en de gebruiker hebben besloten het contract te beëindigen.

Wanabesafe zal de betaalde bedragen in ieder geval zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum waarop de consument en de gebruiker op de hoogte zijn gesteld van hun besluit tot intrekking van het contract terugbetalen.

In het geval van promoties die van toepassing zijn op de aankoop van afzonderlijke artikelen die een aanvullend product bevatten waarbij een extra product gratis of tegen een gereduceerde prijs wordt geleverd, als de consument en gebruiker besluiten zijn/haar annuleringsrecht toe te passen op zijn/haar aankoop, zal dit recht gevolgen hebben voor alle producten die als onderdeel van de promotie worden aangeboden.

8.- Productuitwisselingsbeleid.

WANABESAFE staat de uitwisseling van een product dat door de consument en gebruiker is gekocht niet toe voor een ander product dat op de website wordt aangeboden.

In het geval dat de consument en de gebruiker een product willen ruilen, moet hij/zij zijn/haar recht van annulering van het product zoals omschreven in punt 7.2 uitoefenen en vervolgens het nieuwe product kopen dat hij/zij wil.

9.- Websitegebruik.

Het gebruik van de Website voor frauduleuze doeleinden, of in verband met strafbare feiten of onwettige activiteiten van welke aard dan ook is niet toegestaan.

Het is ook verboden om illegaal, beledigend, beledigend, onfatsoenlijk, lasterlijk, obsceen of bedreigend materiaal te verzenden, te gebruiken of te hergebruiken, of dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, handelsmerken, vertrouwelijkheid, privacy of andere rechten, of anderszins schadelijk of aanstootgevend is voor derden, of waarvan de inhoud computervirussen, politieke propaganda, reclame-inhoud, kettingbrieven, massa mailing of andere vormen van “spam” bevat en die de inhoud bevat. , in het algemeen, elke vorm van onnodige ongemak of ongemak.

De Gebruiker stemt ermee in om rechtmatig, ijverig, eerlijk en correct gebruik te maken van alle informatie of inhoud die toegankelijk is via de website of websites van derden die toegankelijk zijn via links op de Website, en allemaal onder de beginselen van goede trouw en met respect te allen tijde voor de huidige wetgeving en deze Algemene Voorwaarden.

Evenzo stemt de Gebruiker ermee in om niet kwaadwillig of opzettelijk schade te veroorzaken die de Website zelf zou kunnen ondermijnen of wijzigen, en om geen computervirussen te introduceren of te verspreiden die ongeautoriseerde wijzigingen in de inhoud of systemen die deel uitmaken van de Website kunnen veroorzaken.

WANABESAFE behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Website te weigeren of zelfs bestellingen te annuleren aan Gebruikers die misbruik maken van de inhoud en/of niet voldoen aan een van de voorwaarden die hierin worden uiteengezet.

10.- Intellectueel eigendom van software.

De intellectuele eigendomsrechten van de website www.wanabesafe.com, de broncode, het ontwerp, de browsestructuren en de verschillende elementen daarin zijn eigendom van  WANABESAFE, die het exclusieve recht heeft om ze op enigerlei wijze te exploiteren en met name de rechten van reproductie, distributie, openbare communicatie en transformatie, in overeenstemming met de toepasselijke Spaanse en Europese wetgeving.

WANABESAFE deelt mede dat zij geen uitdrukkelijke of impliciete licentie of toestemming verleent voor de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten of op enig ander recht of eigendom dat direct of indirect verband houdt met de inhoud die op de Website is opgenomen. De volledige of gedeeltelijke reproductie van de inhoud van de Website, zelfs door middel van een hyperlink, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van  WANABESAFE  is ten strengste verboden. Ongeoorloofd gebruik van deze inhoud zal resulteren in de verplichtingen zoals vastgesteld door de wet.

11.- Hyperlinks.

De hyperlinks op de website kunnen leiden tot de websites van derden. WANABESAFE  draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, informatie of diensten die op dergelijke sites kunnen verschijnen, waarvan wordt aangenomen dat deze uitsluitend voor informatieve doeleinden door  WANABESAFE wordt aangeboden, en die in geen geval een relatie, aanvaarding of goedkeuring tussen  WANABESAFE en de personen of entiteiten inhouden die eigenaar zijn van dergelijke inhoud of eigenaar zijn van de sites waar zij zich bevinden.

12.- Gedeeltelijke invaliditeit.

Indien een clausule van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige clausules van kracht en worden zij geïnterpreteerd in de geest van deze Algemene Voorwaarden.

13.- Wijzigingen.

Informatie op deze website is actueel vanaf de datum van de laatste update. WANABESAFE  behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, evenals haar privacybeleid en alle andere informatie. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden worden van kracht na publicatie op deze website.

14.- Campagne personalisatie.

De gebruiker is het onderwerp van een willekeurige campagne, dus de verzendvoorwaarden die van toepassing zijn op elke bestelling kunnen willekeurig variëren. De persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden niet als variabele beschouwd bij het bepalen van de specifieke voorwaarden van elke bestelling.

15.- Meldingen.

Alle communicatie tussen WANABESAFE  en de Gebruiker met betrekking tot het contracteren van bestellingen via de website geschiedt schriftelijk en volgens de communicatieprocedures die in deze algemene voorwaarden voor elk specifiek geval zijn vastgesteld.

16.- Taal.

WANABESAFE kan deze algemene voorwaarden, het privacybeleid of andere operationele regels, beleidsregels of procedures die op de website kunnen worden geplaatst, vertalen. De Spaanse versie zal zegevieren in geval van conflict.

17.- Leveranciersethiek beleid.

Als een gerenommeerd en betrouwbaar bedrijf dat zich inzet voor het leveren van producten van hoge kwaliteit aan haar klanten, erkent WANABESAFE  haar verplichting om ervoor te zorgen dat leveranciers ethisch handelen. We verwachten van onze leveranciers dat ze regelmatig een omgeving bieden die de gezondheid en veiligheid van werknemers en hun fundamentele mensenrechten beschermt. Alle leveranciers moeten voldoen aan hun nationale arbeidswetgeving en -voorschriften, met name met betrekking tot:

 • Minimumleeftijd voor werk
 • Vrij gekozen werk
 • Gezondheid en veiligheid
 • Vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen
 • Afwezigheid van discriminatie
 • Afwezigheid van harde of onmenselijke behandeling
 • Werktijden
 • Salarissen
 • Arbeidsomstandigheden

WANABESAFE zal nooit willens en wetens leveringen kopen uit landen die niet voldoen aan de bovenstaande principes. We verwachten ook van onze leveranciers dat ze deze principes vertalen in hun omgang met hun eigen leveranciers. Vanwege het soms complexe karakter van de toeleveringsketens van onze leveranciers is het niet altijd mogelijk om de omstandigheden van elk individu die betrokken is bij de productie van onze producten te controleren en te controleren. Aangezien  WANABESAFE echter blijft groeien, erkent zij het belang van initiatief nemen en al het mogelijke doen om de rechten van degenen die betrokken zijn bij de vervaardiging van haar producten te verdedigen.

 1. Toepasselijk recht en rechtsmacht.

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Spaanse recht. De partijen, overeenkomstig koninklijk wetgevend besluit 1/2007, van 16 november, waarin de herziene tekst van de Algemene Wet ter verdediging van consumenten en gebruikers en andere aanvullende wetten wordt goedgekeurd, zijn onderworpen aan de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats van de Gebruiker.

Ook op grond van de bepalingen van Verordening (EU) Nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 over de beslechting van online consumentengeschillen, laat WANABESAFE  weten dat de in de Europese Unie woonachtige gebruiker in geval van een geschil zich kan wenden tot het door de Europese Commissie ontwikkelde “Online Platform voor geschillenbeslechting”, teneinde te proberen elk geschil dat voortvloeit uit het verlenen van diensten door  WANABESAFE op te lossen.

Om toegang te krijgen tot het Online Platform for Dispute Resolution u dit doen via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Wanabesafe  informeert de Gebruiker in ieder geval dat WANABESAFE  klachtenformulieren verstrekt waarmee hij/zij een klacht of claim kan indienen met betrekking tot diensten van  WANABESAFE.

RETOURBELEID

*Vanwege de unieke situatie waarin we ons bevinden als gevolg van COVID-19, u onze veelgestelde vragen raadplegen om op de hoogte te blijven van de huidige situatie met betrekking tot onze diensten.

1.- Recht van annulering.

De consument en gebruiker hebben het recht om zijn bestelling op afstand te annuleren zonder opgave van reden, gedurende een periode van veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van het product. De consument en de gebruiker kunnen de volledige bestelling verzenden of, indien hij/zij dat wil, een van de producten verzenden die deel uitmaken van de totale bestelling en, allemaal zonder boete en zonder de redenen aan te geven.

De consument en de gebruiker dragen de directe kosten van de terugkeer naar WANABESAFE, ongeacht of hij/zij de volledige bestelling retourneert of besluit slechts enkele van de producten in de bestelling terug te sturen.

Neem contact op met WANABESAFE via de volgende URL https://www.wanabesafe.com/contact. Na ontvangst van deze mededeling geeft WANABESAFE u de beste manier aan om de bestelling naar hun kantoren of magazijnen te sturen.

De consument en de gebruiker moeten het product naar de volgende kantoren/magazijnen van WANABESAFE sturen:

Vonckstraat 39, 2270 Herenthout, België

WANABESAFE is niet verantwoordelijk voor het koeriersbedrijf dat de consument en gebruiker contracten voor de terugkeer van de bestelling. WANABESAFE raadt de consument en gebruiker aan om van het koeriersbedrijf te verlangen dat het een leveringsbewijs levert zodra de koerier het product heeft gedeponeerd op de kantoren van WANABESAFE, zodat de consument en gebruiker het bewijs hebben dat het product correct aan WANABESAFE is geleverd.

WANABESAFE is niet verantwoordelijk voor het adres waar de consument en gebruiker de retourorder verzenden als dit adres anders is dan aangegeven. WANABESAFE kan de consument en gebruiker vragen om een dergelijk leveringsbewijs ter verificatie te sturen.

De kosten voor de retourzending van de bestelling (bijvoorbeeld verzendkosten via koeriersbedrijven) worden rechtstreeks door de consument en gebruiker afgehandeld.

Het product moet in perfecte staat zijn en met alle etiketten, verpakkingen en – indien van toepassing – documentatie en originele accessoire-elementen die daarbij zijn gekomen. Als de consument en de gebruiker niet op deze manier te werk gaan of als het product schade heeft geleden, aanvaardt de consument en de gebruiker dat het product een afschrijving kan ondergaan of dat WANABESAFE de uitoefening van het annuleringsrecht door de consument en gebruiker kan weigeren.

Zodra WANABESAFE controleert of de bestelling in optimale staat is, zal WANABESAFE overgaan tot terugbetaling van het totale bedrag dat door de consument en gebruiker wordt betaald.

Als de consument en gebruiker besluiten de bestelling volledig terug te sturen, zal WANABESAFE de consument en gebruiker de totaliteit terugbetalen van de door hem/haar betaalde bedragen (inclusief verzendkosten in verband met de levering van WANABESAFE aan de consument en gebruiker).

Als de consument en gebruiker slechts één of een deel van de producten die deel uitmaakten van een bestelling wenst terug te sturen, kan WANABESAFE de verzendkosten die de consument en gebruiker voor de gehele bestelling heeft betaald, niet terugbetalen.

WANABESAFE informeert consumenten en gebruikers dat de termijn voor de terugbetaling van de betaalde bedragen afhangt van de betalingsmethode die de consument en gebruiker bij de aankoop van het product zouden hebben gebruikt:

 • Als de Gebruiker met een creditcard/betaalkaart heeft betaald, zal WANABESAFE het betaalde bedrag terugbetalen binnen veertien (14) kalenderdagen nadat de consument en de gebruiker hebben besloten het contract te beëindigen.
 • Als de consument en gebruiker door PayPal heeft betaald, zal WANABESAFE het betaalde bedrag terugbetalen binnen vierentwintig (24)-achtenveertig (48) kantooruren nadat de consument en de gebruiker hebben besloten het contract te beëindigen.

Wanabesafe zal de betaalde bedragen in ieder geval zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum waarop de consument en de gebruiker op de hoogte zijn gesteld van hun besluit tot intrekking van het contract terugbetalen.

In het geval van promoties die van toepassing zijn op de aankoop van afzonderlijke artikelen die een aanvullend product bevatten waarbij een extra product gratis of tegen een gereduceerde prijs wordt geleverd, als de consument en gebruiker besluiten zijn/haar annuleringsrecht toe te passen op zijn/haar aankoop, zal dit recht gevolgen hebben voor alle producten die als onderdeel van de promotie worden aangeboden.

2.- Rendement als gevolg van fabricagefouten.

De consument en de gebruiker kunnen kosteloos terugkeren naar WANABESAFE, elk product dat defect is of niet voldoet aan de beschrijving die is gemaakt gedurende twee (2) jaar na de datum waarop het product is ontvangen. Rekening houdend met de aard van de gekochte producten, hebben de consument en de gebruiker een periode van twee (2) maanden vanaf het moment dat hij/zij op de hoogte is van het defect van het product om het via het daartoe ingeschakelde contactkanaal aan WANABESAFE te communiceren, met vermelding van het defecte product of de producten, het toevoegen van foto’s en ander bewijsmateriaal dat de gebreken of het gebrek aan overeenstemming van de producten aantoont, alsmede een gedetailleerde lijst van de geconstateerde gebreken, de aankooporder en alle andere aanvullende documentatie die de identificatie van de door de consument en gebruiker verrichte aankoop verstrekt.

Zodra WANABESAFE mededeling van de consument en de gebruiker heeft ontvangen en het incident via zijn kwaliteitsafdeling heeft geanalyseerd, zal hij/zij zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd of de teruggave van het product passend wordt geacht, rekening houdend met de aard van het product of de aard van het vermeende gebrek aan overeenstemming of defect. In het geval dat de retour naar behoren wordt beschouwd, zal WANABESAFE aan de consument en de gebruiker aangeven hoe het defecte product naar zijn winkels kan worden verzonden. Het magazijnadres is als volgt:

Vonckstraat 39, 2270 Herenthout, België

WANABESAFE is echter in geen geval verantwoordelijk voor producten die door de consument en de gebruiker worden geretourneerd zonder het hierboven beschreven proces te hebben uitgevoerd.

Elk terug te geven product moet ongebruikt zijn of, in het geval dat het defect na normaal en dagelijks gebruik wordt aangetroffen, in de best mogelijke staat, en moet worden geretourneerd samen met alle etiketten, verpakkingen en – indien van toepassing- documentatie en originele accessoire-elementen die oorspronkelijk bij het zijn geweest. Indien de consument en de gebruiker niet op deze wijze te werk gaan, zullen WANABESAFE en met name de kwaliteitsdienst het incident objectief moeten beoordelen door te bepalen of het product defect is, rekening houdend met de aard en de aard van het vermeende gebrek aan overeenstemming of defect.

WANABESAFE informeert de consument en de gebruiker dat, gezien de kenmerken van de producten, reparaties meestal niet kunnen worden uitgevoerd omdat deze onevenredig zouden zijn. Indien de kenmerken van het specifieke product en het defect kunnen worden gerepareerd, worden de consument en de gebruiker uitdrukkelijk op de hoogte gebracht van deze omstandigheid, waardoor hij/zij de mogelijkheid krijgt om te kiezen tussen vervanging of reparatie.

In overeenstemming met het bovenstaande kunnen de consument en de gebruiker het defecte product vervangen door een ander van identieke kenmerken, zonder dat er kosten worden gekosten bij het vervangen van het product. Indien het defecte product niet kan worden vervangen door een ander product met identieke kenmerken, krijgt de consument de mogelijkheid om een nieuw, vergelijkbaar model te kiezen.

De levering van het product met identieke kenmerken of het door de consument en gebruiker gekozen nieuwe model, naar gelang van het geval, zal plaatsvinden binnen drie (3) tot vijf (5) werkdagen vanaf de datum waarop WANABESAFE aan de consument en de gebruiker de vervanging van het defecte product of de levering van het nieuwe model zal bevestigen.

In het geval dat de reparatie van het product niet kan worden uitgevoerd en de vervanging van het product niet in overeenstemming is met de overeenkomst, kunnen de consument en de gebruiker ervoor kiezen om de overeenkomst te beëindigen.

WANABESAFE informeert consumenten en gebruikers dat de termijn voor de terugbetaling van de betaalde bedragen afhangt van de betalingsmethode die de consument en gebruiker bij de aankoop van het product zouden hebben gebruikt:

 • Als de consument en de gebruiker met een creditcard/betaalkaart heeft betaald, zal WANABESAFE het betaalde bedrag terugbetalen binnen veertien (14) kalenderdagen nadat de consument en gebruiker hebben besloten het contract te beëindigen.
 • Als de consument en gebruiker door PayPal heeft betaald, zal WANABESAFE het betaalde bedrag terugbetalen binnen vierentwintig (24)-achtenveertig (48) kantooruren nadat de consument en de gebruiker hebben besloten het contract te beëindigen.

3.- Productuitwisselingsbeleid.

WANABESAFE staat de uitwisseling van een product dat door de consument en gebruiker is gekocht niet toe voor een ander product dat op de website wordt aangeboden.

In het geval dat de consument en de gebruiker een product willen ruilen, moet hij/zij zijn/haar recht van annulering van het product zoals omschreven in clausule 2 uitoefenen en vervolgens het nieuwe product kopen dat hij/zij wil.

COVID-19

1.- Leveringsprotocol.

Om redenen  van  verantwoordelijkheid  en  preventie,  wanneer  u  uw bestelling ontvangt, zal de bezorger zich houden aan  het  volgende  protocol:

De bezorger zet  uw  pakket aan  uw  deur  en  belt  aan.   Alle  bezorgers worden  voorzien  van wegwerphandschoenen  om contact tot een minimum te beperken.

Zij zullen  een minimale  afstand van 1,5 m  van  u behouden en wachten  op  uw  identificatie.  U  wordt  niet gevraagd om iets te  ondertekenen, omdat  het tonen van een of andere  vorm van  identificatie  voldoende  zal  zijn om een correcte levering  tijdens  deze  periode van waarschuwing te  garanderen.

Eenmaal geïdentificeerd,  kunt u uw pakket op een veilige   manier,  zonder  menselijk contact.

Om verlies van  uw  bestelling  te voorkomen,  kunt u ,  indien  beschikbaar,  altijd kiezen  voor een close-up  kantoor.

2.- Zendingen  en  leveringen.

Houd er rekening mee  dat  in  sommige  gebieden  zendingen  mogelijk  vertraging  oplopen als gevolg van beperkingen op het gebied van de volksgezondheid. .  Als  u  hier  last   van heeft, aarzel dan niet  om contact met  ons op te nemen via  het CONTACT-formulier.